موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
ردیف ردیف باهم ردیف(کلاس دوم 1)
فراگیران کلاس دوم به صورت عملی بامفهوم کلمات مترادف آشنا شدند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]

نوآموزان دوم ۱ شهدشیرین زبان وادبیات فارسی رااززبان معلم خودخانم گردان در قالب بازیهای کودکانه آموختند، آنهاضمن اینکه کلمات مترادف رابرروی چوب بستنی نوشتند، باردیف کردن آنهادرکنار یکدیگر مفهوم کلمات مترادف رابصورت عملی وبازی فراگرفتند.
توسط : حیدری (1396/08/23)
(دبستان دخترانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.