سوره های همنام با پیامبران عبارتند از

یونس – هود- یوسف – ابراهیم – محمد- طه – نوح – مریم ولقمان که نام افراد نیکوکار است
 

 قلب وعروس قرآن عبارتند از

یس ( قلب قرآن) الرحمن( عروس قرآن نام دیگر سوره ها عبارتند از

اسراء ( بنی اسرائیل) مومن( غافر) انسان( دهر نخستین وآخرین سوره عبارتند از

علق(نزول درشب بعثت

نصر( آخرین سوره که بر پیامبر نازل شده است


 سوره ای که در تمامی آیاتش لفظ الله است

سوره مجادله


 سوره هایی که نام حیوانات را دارند عبارتند از

بقره – نحل – نمل – عنکبوت – فیل


 سوره هایی که با قل آغاز شده است عبارتند از

کافرون – اخلاص – ناس – فلق – جن
 

 نام پیامبر (ص) که در سوره ها آمده است عبارتند از

آیه 144 آل عمران – آیه 2 محمد – آیه 4 احزاب – آیه 29 فتح سوره هایی که دارای سجده مستحبی است عبارتند از

اسراء – رعد – نحل – اعراف – مریم – حج - -فرقان – نمل – ص - انشقاق


جواب معماهای قرآنی شماره قبلی 

 مدت پیامبری حضرت نوح (ع) نزدیک به هزار سال بودهاست

 
 سائلی دربازارازحضرت خضر(ع) تقاضای کمک کرد.فرمودند: ندارم. سائل اصرارکردتااینکه فرمودند مرا ببر و به عنوان بنده بفروش.سائل حضرت خضر را به عنوان بنده به 400 درهم فروخت

 

شش تن از پیامبران در زمین کربلا گریه کردند که عبارتند از :  حضرت آدم(ع) ، حضرت ابراهیم(ع) ،حضرت موسی(ع)، حضرت اسماعیل(ع) حضرت نوح(ع) و حضرت عیسی(ع


 پیامبری که سراز بدنش جدا کردند حضرت یحیی( ع) بود

 

 به فرمایش امام صادق(ع) آخرین شخص از پیامبران که داخل بهشت می شود حضرت سلیمان بن داود است و علتش آن است که در دنیابه اوسلطنت و مطاع دنیا داده شده است

 پیامبری که هم اکنون زنده است حضرت عیسی(ع) می باشد

 

 بیست و پنج نفر از انبیاء الهی نامشان در قرآن ذکر شده است : آدم(ع) ، نوح(ع) ، هود(ع) ، صالح(ع) ،ابراهیم(ع)، لوط(ع) اسماعیل(ع) ، ادریس(ع) ، اسحق(ع) ، یعقوب(ع) ، یوسف(ع) ،شعیب(ع) ، موسیع) ، هارون(ع) ، یونس(ع) ، سلیمان(ع) ، داود(ع) ، ایوب(ع) ، الیاسع) ،ذکریا(ع)،الیسع(ع) ، عیسی(ع) ، وذوالکفل،ویحیی (ع) ،حضرت محمد(ص)حضرت محمد(ص

 حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی (ع) پسر خاله یکدیگر بودند


حضرت داوود (ع
 


معماهای قرآنی این شماره

 کدام پیامبر، به سفر آسمانی رفت ؟

 کدام پیامبر سحر وجادو جادوگران را باطل کرد؟

 کدام پیامبر کوران را شفا می داد و مردگان را زنده می کرد؟

 کدام پیامبر بود که در آتش افتاد وآتش بر او خاموش شد؟

 کدام پیامبردارای دوازده پسر بود ؟