- دبستان پسرانه مشهد واحد 1

- دبستان پسرانه مشهد واحد 2

- دبستان پسرانه مشهد واحد 3

- دبستان پسرانه مشهد واحد 4

- دبستان پسرانه مشهد واحد 5

- دبستان دخترانه مشهد واحد 1

- دبستان دخترانه مشهد واحد 2

- دبستان دخترانه مشهد واحد 3

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 1 – دورۀ اول

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 2– دورۀ اول

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 3– دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 1 – دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 2 – دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 3 – دورۀ اول

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 1 – دورۀ دوم

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 2 – دورۀ دوم

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 1 – دورۀ دوم

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 2 – دورۀ دوم